วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การแปลรหัสพันธุกรรม Translation วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีววิทยา)