วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การแปลรหัสพันธุกรรม Translation วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีววิทยา)

โครงสร้างของดีเอ็นเอ DNA structure วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีววิทยา)

โครงสร้างของโครโมโซม (Chromosome structure) วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีววิทยา)

ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน Linkage วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีววิทยา)

กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีววิทยา)

ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยก วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีววิทยา)